Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2011

Yii
23:47
- Czy mogę się do Pana przytulić?
- Przecież my się nie znamy.
- Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą...
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromwoolowinka woolowinka viabng123 bng123
Yii
23:46
Play fullscreen
Nowy Bohater Narodowy. Aż miło.
Reposted frompl pl viabng123 bng123
Yii
23:42
7007 7029 390
Reposted fromtitos2k titos2k viabng123 bng123
Yii
23:41
Czemu Cię nie ma na odległość ręki?
— Stare Dobre Małżeństwo "Czarny blues o czwartej nad ranem"
Reposted frommusic-girl music-girl viabng123 bng123
Yii
23:40
4849 9d69
Reposted fromproof proof viabng123 bng123
Yii
23:40
9394 475a 390
Yii
23:39
0229 bb65 390
Reposted fromrainbow2233 rainbow2233 viabng123 bng123
Yii
23:38
7557 3fc8 390
o ,kot.
Reposted fromeazyi eazyi viabng123 bng123
Yii
23:37
4045 86ab
Reposted fromrtfm rtfm viabng123 bng123
Yii
23:36
4484 70a7 390
Reposted fromwillhan willhan viabng123 bng123
Yii
23:36
Reposted frombng123 bng123
Yii
23:35
    “ Bez dotykania pleców nie ma miłości. ”
— — Jerzy Pilch
Reposted fromthedreamer thedreamer viabng123 bng123
Yii
23:35
3777 5ba0 390
Reposted fromluny luny viabng123 bng123
Yii
23:33
2210 cfc6 390
Reposted frommariodeng mariodeng viabng123 bng123
Yii
23:32
(radosna 9)
Reposted fromlychnis lychnis viabng123 bng123
Yii
23:32
Reposted fromaAccarl7 aAccarl7 viabng123 bng123
Yii
23:31
9254 717e 390
Reposted fromkej kej viabng123 bng123
Yii
23:30
5418 f569 390

Welcome to Soup.

 

the icons aren't mine tho.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viabng123 bng123
Yii
23:29
8699 1c7a 390
Reposted frommarysia marysia viabng123 bng123
Yii
23:27
Napewno czules kiedys wielki stach, że oto mija twoj najlepszy czas.
— Coma
Reposted fromfromaage fromaage viabng123 bng123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl